Javni natječaj za radno mjesto Financijski knjigovođa

Temeljem članka 56. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor raspisuje: JAVNI NATJEČAJ

Za radno mjesto Financijski knjigovođa

Uvjeti: VSS/VŠS/SSS ekonomskog smjera, 5 godine iskustva na knjigovodstveno – financijskim poslovima, osnove informatičkog znanja (Microsoft Office).

Broj izvršitelja:  1

Uvjeti za radno mjesto:

-           da je državljanin Republike Hrvatske

-           da ima znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta

-           da nije osuđivan za kaznena djela.

Pored navedenih uvjeta za prijem u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete

-           punoljetnost

-           zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Uz prijavu molimo obavezno priložite:

-           Životopis

-           Presliku važeće osobne iskaznice ili domovnice

-           Presliku diplome (stečene stručne spreme)

-           Potvrdu o 5 godina radnog iskustva na knjigovodstveno – financijskim

             poslovima,

-           Potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od tri mjeseca).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na WEB stranicama Karlovačke športske zajednice od 20.11.2023. godine. Razmatrat će se samo one prijave koje su dostavljene u gore navedenom roku i to na adresu:

Karlovačka športska zajednica

Rakovac 1

47000 Karlovac.

„Prijava na javni natječaj  - ne otvarati“

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaje obavit će se razgovor.

Kandidat prijavom na natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.