Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2024. godinu

Na temelju članka 9. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (od 19.studenog 2021.g), Upravni odbor KŠZ na svojoj 71. sjednici donio je ODLUKU o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Karlovca za 2024. godinu.

Članice Karlovačke športske zajednice prijavljuju se na Javni poziv putem SOM NATJEČAJ aplikacije.

LINK: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Rok za prijavu na poziv je 30 dana od objave poziva odnosno od 8.12.2023. godine. Razmatrat će se prijave poslane putem SOM NATJEČAJ aplikacije zaključno s 8.1.2024. godine do 24:00 sata.