Pravilnik o korištenju športskih objekata

Na temelju članka 44. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor je na 52. sjednici održanoj 26.112015. g., donio sljedeći

P R A V I L N I K

O KORIŠTENJU SPORTSKIH OBJEKATA

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se prioriteti, vrijeme i način korištenja gradskim, školskim i ostalim sportskim objektima za potrebe provedbe sportskih programa članica Karlovačke športske zajednice (u daljnjem tekstu: Zajednica).

Članak 2.

(1) Sportski objekti ovog Pravilnika razvrstavaju se prema njihovom načinu gospodarenja:

- sportski objekti kojima gospodari tvrtka Mladost d.o.o.;

- sportski objekti osnovnih i srednjih škola;

- sportski objekti kojima gospodare klubovi temeljem ugovora;

- MORH – Dom OS Zrinski - kuglana i dvorana;

- ostali sportski objekti.

(2) Za sportske objekte osnovnih i srednjih škola primjenjuje se Model korištenja školskih

sportskih dvorana grada Karlovca i Karlovačke županije temeljem Ugovora.

(3) Sredstva za korištenje sportskih objekata iz stavka 1. i 2. ovog članka osiguravaju

se u Proračunu Grada Karlovac programom javnih potreba u športu.

Članak 3.

(1) Pod provedbom sportskih programa podrazumijevaju se pripreme i natjecanja

sportskih klubova .

(2) Korištenje sportskih objekata za sportske udruge koje su članice KŠZ-a u pravilu je bez naknade.

  1. PRIORITETI KORIŠTENJA

Članak 4.

Prioritet korištenja sportskih objekata ovog Pravilnika ostvaruju sportske udruge koje su obuhvaćene programom javnih potreba u sportu na području grada Karlovac.

(1)Stupanj prioriteta korištenja sportskih objekata imaju:

a) sportski klub koji je razvrstan kao prioritetni klub i klubovi prve grupe a natječe se u najvišem stupnju natjecanja te imaju sve dobne kategorije koje se natječu u ligaškim natjecanjima i nastupaju na državnim prvenstvima (organizirani oblik natjecanja).;

b) ostali sportski klubovi prema stupnju natjecanja, čije propozicije zahtijevaju korištenje

sportskih objekata ovog Pravilnika;

d) sportske udruge za provedbu organiziranja sporta djece i mladeži, sportske rekreacije,

sporta osoba s invaliditetom i drugih svojih aktivnosti.

(2) Prioriteti korištenja sportskih objekata odnose se za potrebe seniorskih ekipa

sportskih klubova, te u iznimnim i opravdanim slučajevima i za mlađe dobne kategorije.

  1. VRIJEME KORIŠTENJA – TERMINI

Članak 5.

(1) Sportskim klubovima koji je razvrstan kao prioritetni klub i klubovi prve grupe korištenje objekata za potrebe priprema utvrđuje dogovorom KŠZ-a i kluba za tekuću sezonu od ponedjeljka do petka po sljedećim kriterijima;

KATEGORIJA SELEKCIJA UZRAST BROJ SELEKCIJA DO SATI TJEDNO
Prioritetni klubovi Seniori 1 do 8
  Juniori 1 do 8
  Kadeti 1 do 6
  ml. kadeti 1 do 6
Klubovi prve rupe Seniori 1 do 6
  Juniori 1 do 6
  Kadeti 1 do 6
  ml. kadeti 1 do 6
Klubovi korisnici kuglane MORH Dom OS Zrinski UZRAST BROJ SELEKCIJA DO SATI TJEDNO
I liga Seniori 1 do 5
  Juniori 1 do 5
  Kadeti 1 do 4
II liga Seniori 1 do 4
  Juniori 1 do 3
  Kadeti 1 do 2
III liga Seniori 1 do 3
  Juniori 1 do 3
  Kadeti 1 do 2

(2) Za vrijeme vikenda (subota, nedjelja) sportskim klubovima iz stavka 1. osigurava

se korištenje sportskih objekata za održavanje natjecanja u vremenu - terminima koji

su određeni propozicijama natjecanja.

(3) Termin odigravanja službenih utakmica (dan i početak) sportski klubovi su dužni

prijaviti najkasnije 7 dana prije termina odigravanja.

Članak 6.

Ostali sportski klubovi i udruge objekte za potrebe priprema i natjecanja, kao i

organizacije svojih aktivnosti, koriste u slobodnim terminima, a u radnom vremenu sportskih

objekata.

Članak 7.

Prioritete i rasporede korištenja sportskih objekata za pripreme i natjecanja

sportskih klubova, kao i utvrđivanje potreba sportskih udruga kao članica Zajednice,

donosi tajnik KŠZ-a, uz suglasnost Upravnog odbora.

  1. NAČIN KORIŠTENJA

Članak 8.

(1) Sportski klubovi i udruge dužni su sportske objekte koristiti prema pravilima kućnog reda pojedinog objekta, a koje donosi pravna osoba koja gospodari objektom.

(2) Za nepridržavanje kućnog reda, stvaranje nereda ili štete na objektu, sportskim

klubovima i udrugama može se uskratiti pravo korištenja objekta sve dok se ne otklone

razlozi zbog kojih im je to pravo oduzeto.

(3) Odluku o uskraćivanju prava na korištenje objekta donosi Upravni odbor KŠZ

na temelju pismene prijave.

Članak 9.

(1) U vremenu – terminu korištenja sportskog objekta, sportskim klubovima i udrugama

daje se na raspolaganje sportska površina (teren), svlačionice, sanitarije i pripadajuća

oprema.

(2) U slučaju eventualnih oštećenja nastalih korištenjem svojih članova, sportski

klub ili udruga ista će popraviti ili nadomjestiti o svom trošku.

Članak 10.

Sportski klub termin za potrebe priprema za natjecanje može koristiti uz uvjet

da je nazočno najmanje 70% članova pojedine ekipe u odnosu na broj članova koje

mora prijaviti za službeno natjecanje.

Članak 11.

(1) Ulazak u sportski objekt za potrebe priprema za natjecanje članovima sportskih

klubova odobrava se najmanje 15 minuta prije početka priprema, a izlazak 30 minuta

nakon završetka priprema.

(2) Ulazak u sportski objekt za potrebe održavanja natjecanja članovima športskih

klubova odobrava se najmanje 30 - 45 minuta prije početka natjecanja, a izlazak 60

minuta nakon završetka natjecanja.

(3) Klub korisnik sportskih objekata dužan je potpisati suglasnost sa Pravilnikom o korištenju sportskih objekata.

V. SIGURNOST SUDIONIKA I GLEDATELJA

Članak 12.

Sportski klubovi su svako održavanje službenih natjecanja na sportskom objektu dužni prijaviti na temelju Zakona o javnom okupljanju, te primijeniti i provoditi odredbe

Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika u nadležnosti je Upravnog odbora Karlovačke športske zajednice

Članak 14.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i prema postupku za njegovo donošenje.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Karlovac, 26. 11. 2015.

P r e d s j e d n i k

Želimir Feitl

Hitova: 5010