Pravilnik o priznanjima i nagradama

Temeljem članka 59. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor Karlovačke športske zajednice na svojoj 09. Sjednici održanoj dana 07.03.2017. godine donio je

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA

 

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i način kojim Karlovačka športska zajednica (u daljnjem tekstu: KŠZ) dodjeljuje godišnje nagrade i priznanja sportašima, sportskim djelatnicima i sportskim udrugama članicama KŠZ-a.

 

Članak 2.

Priznanja i nagrade iz ovog Pravilnika dodjeljuju se svake godine na početku kalendarske godine u siječnju mjesecu za rezultate i dostignuća postignute u protekloj godini.

Dan dodjele priznanja i nagrada određuje Upravni odbor KŠZ te se isti proglašava „Danom karlovačkog sporta“.

Dobitnici nagrada biraju se u kategorijama:

 1. dugogodišnji rad u sportu
 2. najuspješnija sportašica
 3. najuspješniji sportaš
 4. najuspješnija ženska ekipa
 5. najuspješnija muška ekipa
 6. najuspješniji trener
 7. najuspješnija mlada sportašica
 8. najuspješniji mladi sportaš
 9. sportske nada
 10. najuspješniji sportaš/sportašica veteran
 11. sportski djelatnik za godišnje priznanje
 12. najuspješniji sportaš/sportašica osoba s invaliditetom
 13. osoba (pravna ili fizička) nagradu za fair play
 14. udruge priznanja za obljetnice
 15. posebno priznanje

Kandidate predlažu članice KŠZ na obrascu dobivenog od Upravnog odbora.

Predlagači se kod predlaganja nagrada i priznanja u članku 3. vode rezultatima u višegodišnjem radu u području sporta, kao i za trajan doprinos u promicanju sporta i ugleda grada Karlovca.

Predlagači se kod predlaganja nagrada i priznanja u člancima 4. i 6. vode postignutim rezultatima na službenim sportskim natjecanjima, a u skladu sa kriterijima iz pojedinih sportova ( matičnih saveza), kojima se određuje minimalan broj sportaša, sportašica ili ekipa u konkurenciji, a u skladu sa kategorizacijom HOO.

Predlagači su DUŽNI uz nominaciju predloženih sportaša, sportašica i ekipa, prikupiti dokumentaciju o postignutim rezultatima ( bilten sa natjecanja, ždrijebne liste…. ), nazivu natjecanja, broju natjecatelja i ekipa u konkurenciji te isto dostaviti na vrijeme i u rokovima, koje odredi KŠZ u svom raspisu.

 

II PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 3.

 1. Nagrada za dugogodišnji rad (nagrada za životno djelo) dodjeljuje se pojedincu za trajan doprinos u promicanju sporta i ugledu grada Karlovca.

Uvjeti:

- Da predloženi djeluje aktivno najmanje 30 godina u sportskim organizacijama, te da je navršio 60 godina života,

- Da je postigao značajna ostvarenja u sportu na području znanstvenog, stručnog i /ili pedagoškog rad,

- Da je postigao značajne rezultate kao aktivni sportaš ili aktivno utjecao na razvoj sporta.

Dodjeljuje se jedna nagrada, a izuzetno, odlukom Upravnog odbora se može dodijeliti dvije nagrade ili niti jedna ukoliko nema nominiranih ili ne zadovoljavaju kriterije.
Nagrada se može dodijeliti pojedincu samo jednom.

 1. Nagrada za sportskog djelatnika

U izboru sportskih djelatnika za godišnje priznanje prednost će imati pojedinci sa minimalno desetogodišnjim stažom u jednom ili više klubova, članova KŠZ-a, sa jednom ili više funkcija, koja svojim kontinuiranim i nesebičnim angažmanom i aktivnošću bitno doprinosi kvalitetnom funkcioniranju kluba u svim njegovim segmentima. Za sportskog djelatnika neće se predlagati pojedinci iz stručno pedagoškog i natjecateljskog segmenta kluba.
Dodjeljuju se do tri nagrada.

 1. Posebno priznanje KŠZ dodjeljuje se pojedincima, klubovima i drugim pravnim i fizičkim osobama za doprinos u promicanju sporta,

 

 1. Priznanje povodom obljetnica članicama KŠZ daje se udrugama za 10, 20, 30, ...,godina neprekinutog djelovanja.

 

Odluku o dobitnicima donosi Upravni odbor na svojoj sjednici.

 

Članak 4.

Priznanje i nagrade što ih dodjeljuje KŠZ za dostignuća u tijeku godine, a rezultat su ankete:

 1. Nagrada najuspješnijoj sportašici grada Karlovca
 2. Nagrada najuspješnijem sportašu grada Karlovca
 3. Nagrada najuspješnijoj ženskoj ekipi grada Karlovca
 4. Nagrada najuspješnijoj muškoj ekipi grada Karlovca

 

Članak 5.

O prijedlogu kandidata za dodjelu nagrada i priznanja odlučuje Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja KŠZ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju dostavljenih prijedloga članica KŠZ.

Povjerenstvo ima pet članova. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor KŠZ na prijedlog predsjednika KŠZ.

Pri predlaganju vodi se računa o vrijednosti rezultata postignutim na službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima u seniorskoj konkurenciji tokom godine.

Povjerenstvo izdvaja i predlaže Upravnom odboru 5 najboljih kandidata u svakoj kategoriji iz članka 4. Upravni odbor KŠZ razmatra prijedlog Povjerenstva na svojoj sjednici i konačni prijedlog upućuje na glasovanje članovima Skupštine i Nadzornog odbora KŠZ te sportskim novinarima. Izbor najviše do pet (5) novinara koji će glasovati potvrđuje Upravni odbor KŠZ na prijedlog Sekcije HZSN Karlovac.

Rezultati ankete su konačni. U slučaju izjednačenog rezultata ankete, Upravni odbor na osnovu dodatnog vrednovanja rezultata donosi konačnu odluku o izboru.

Predloženi, a neizabrani sportašice i sportaši dobivaju priznanje Uspješna sportašica/sportaš.

Članak 6.

Priznanja i nagrade što ih dodjeljuje KŠZ za dostignuća u tijeku godine, a rezultat su analize rezultata na Povjerenstvu su:

 1. Nagrada najuspješnijem sportašu / sportašici veteranu
 2. Nagrada najuspješnijem sportašu / sportašici osoba s invaliditetom
 3. Nagrada najuspješnijoj mladoj sportašici
 4. Nagrada najuspješnijem mladom sportašu
 5. Nagrada najuspješnijem treneru
 6. Nagrada sportskim nadama
 7. Nagrada za fair play

Uspješnost sportaša za nagrade od 1 do 4 prema ovom pravilniku utvrđuje se temeljem postignutih plasmana na službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima.

Nagrada u kategoriji mladih sportašica/sportaša dodjeljuje se sportašicama/sportašima u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji sa ostvarenim rezultatima koji sa 31. prosincem godine u kojoj se kandidiraju navrše najviše 18 godina, a dodjeljuje se maksimalno 5 nagrada po kategoriji. Kod nominacija upisati godište sportaša.

Predloženi, a neizabrani mladi sportaši/sportašice dobivaju priznanje Uspješna mladi sportaš/sportašica, 4 po kategoriji.

Kubovi mogu nominirati sportašice i sportaše neovisno dali se natječu u pojedinačnom ili ekipnom sportu.

Uspješnost trenera utvrđuje se temeljem njegovog doprinosa u ostvarenju postignutih plasmana na natjecanjima sportaša, ekipa, momčadi ili nacionalnih selekcija, koje ta osoba trenira.

Nagrada u kategoriji sportskih nada dodjeljuje se sportašima koji sa 31. prosincem godine u kojoj se kandidiraju navrše najviše 15 godina života, a dodjeljuje se maksimalno 15 nagrada. Kod nominacija upisati godište sportaša. Kubovi mogu nominirati sportašice i sportaše neovisno dali se natječu u pojedinačnom ili ekipnom sportu.

Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi ili sportskoj udruzi, koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje.

Članak 7.

Upravni odbor na svojoj sjednici utvrđuje na osnovi prijedloga povjerenstva najuspješniju mladu sportašicu, najuspješnijeg mladog sportaša, najuspješnijeg trenera/trenericu. Predloženi, a neizabrani u kategorijama 3, 4 i 5 dobivaju priznanje Uspješna mlada sportašica, Uspješni mladi sportaš i Uspješni trener.

 

Članak 8.

Nagrade se dodjeljuju u obliku plakete , pehara, medalje i slično te u novcu za nagradu za životno djelo, najboljoj sportašici i najboljem sportašu.

Upravni odbor na svojoj sjednici utvrđuje visinu novčane nagrade za životno djelo, najboljoj sportašici i najboljem sportašu.

 

III. KRITERIJI I PROPOZICIJE

Članak 9.

Pod službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima i na njima postignutog poretka na kraju natjecateljske godine ili sezone, u ovom Pravilniku podrazumijevaju se, redoslijedom njihova vrijednosnog značenja:

1. Međunarodna natjecanja

1.1. Olimpijske igre

1.2. Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/finale), postignuti poredak na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone i rekordi

1.3. Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), postignuti poredak na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone, rekordi

1.4. Mediteranske igre

1.5 Međunarodni A turniri po propozicijama HOO-a za koje se može dobiti kategorizacija HOO-a

Priznaje se samo postignuti poredak na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone međunarodnog sportskog saveza.

 

2. Domaća natjecanja

Priznaje se samo postignuti poredak na službenim natjecanjima na kraju natjecateljske godine ili sezone(prvenstvo RH, kup RH i slično).

Izbor najuspješnijih sportaša može biti samo po osnovi:

 • natjecateljskog plasmana,
 • postignutog poretka na kraju natjecateljske godine ili sezone,
 • postignutog rekorda.

Klubovi su dužni dostaviti kriterije HOO za natjecanja po koja je moguće ostvariti kategorizaciju od I – VI kategorije u matičnom sportu.

 

Članak 10.

Najuspješnijim karlovačkim sportašem može se proglasiti:

 1. pojedinac - sportaš i sportašica

Koji tijekom kalendarske godine u individualnom sportu postigne najvrjedniji pojedinačni plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i drugih sportova u seniorskoj konkurenciji.

Pojedinac iz sastava sportske ekipe samo pod uvjetom da je u sastavu ekipe kao aktivan igrač odnosno natjecatelj, koji je ostvario značajan sportski rezultat.

U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog sporta i pojedinca iz sportske ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog sporta.

 1. Muška i ženska ekipa

Koja tijekom kalendarske godine postigne najvrjedniji ekipni plasman u odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih sportova u seniorskoj konkurenciji.

U smislu ovog Pravilnika pod ekipom se podrazumijeva nastup na domaćim i međunarodnim natjecanjima koja imaju sustav ekipnih natjecanja u kojima se ostvaruje rezultat. U obzir ne dolaze ostvarivanje rezultata po osnovi zbira pojedinačnih rezultata.

U slučaju dvojbe kod istovjetnih plasmana i nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka ovog članka Povjerenstvo ima ovlast predložiti Upravnom odboru donošenje i odluke, kojom se daje prednost pojedincu, ekipi i momčadi.

Karlovačka športska zajednica će pod ekipom smatrati vrstu u gimnastici, sve posade u veslanju osim skifa, štafetu u atletici te sve ekipne kombinacije u ostalim sportovima ako se u njima odvija natjecanje na nivou strukovnog sportskog saveza.

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Upravni odbor određuje, datum, mjesto i način dodjele priznanja i nagrada.

 

Članak 12.

KŠZ vodi evidenciju i dokumentaciju o dodijeljenim priznanjima i nagradama.

Konačni rezultati i glasovanja dostupni su svim članicama KŠZ, pojedincima (kandidatima) kao i javnosti, nakon proglašenja najboljih u karlovačkom sportu.

 

Članak 13.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Upravni odbor KŠZ.


Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradama od 08.11.2016. godine.

U Karlovcu, 07.03.2017. godine.

Predsjednik

Želimir Feitl, mag. inž. kem.

 

Hitova: 3143