Poslovnik o radu Nadzornog odbora

KARLOVAČKA ŠPORTSKA ZAJEDNICA


POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA


Karlovac, srpanj 2013.
 
Na temelju članka 33. Statuta Karlovačke športske zajednice, Skupština Karlovačke športske zajednice na svojoj sjednici održanoj 03. srpnja 2013. godine donosi

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA

I  OPĆE ODREDBE
Članak 1.
    Radi organiziranog ostvarivanja nadzora nad radom Karlovačke športske zajednice ( u daljnjem tekstu: Zajednica ) te njezinih tijela i Stručne službe Zajednice ovim se Poslovnikom utvrđuju zadaci, način rada i djelovanja Nadzornog odbora Zajednice ( u daljnjem tekstu: Odbor ).
Članak 2.
    U svom radu Odbor postupa u skladu s načelima zakonitosti, samostalnosti i suradnje s tijelima Zajednice i Stručnom službom Zajednice.

II  IZBOR, SASTAV I OPOZIV ČLANOVA ODBORA

Članak 3.
    Odbor ima pet članova.
    Članove odbora bira Skupština Zajednice a na temelju Odluke o izboru članova Odbora koju donosi Skupština Zajednice.
Članak 4.
    Mandat članova Odbora traje četiri godine.
Članak 5.
    Članovi Odbora na prvoj sjednici biraju iz svojih redova predsjednika Odbora ( u daljnjem tekstu: predsjednik ).
Članak 6.
    Radom Odbora rukovodi predsjednik.
    U slučaju odsutnosti predsjednika radom Odbora rukovodi član Odbora kojeg ovlasti predsjednik.
Članak 7.
    Član Odbora može biti opozvan s te funkcije i prije isteka mandata u slučaju ako povjerene poslove i zadaće ne obavlja savjesno i u skladu sa zakonskim načelima odnosno načelima utvrđenim općim aktima Zajednice.
    Prijedlog za opoziv mogu podnijeti članovi Odbora, najmanje jedna trećina predstavnika u Skupštini Zajednice kao i članovi Upravnog odbora Zajednice.
Članak 8.
    Prijedlog za opoziv podnosi se u pismenoj formi s obrazloženjem.
O prijedlogu odlučuje Skupština Zajednice.
Za donošenje odluke o opozivu potrebna je natpolovična većina ukupnog broja predstavnika Skupštine.
Članak 9.
    Mandat naknadno izabranog člana Odbora traje do isteka mandata Odbora.
Članak 10.
    Sjednice Odbora održavaju se prema potrebi.
    Sjednice saziva predsjednik odnosno u slučaju njegove odsutnosti član Odbora kojeg on ovlasti.
    U izuzetnim slučajevima sjednicu može sazvati tajnik Zajednice.

Članak 11.
    Odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.
    Odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
Odluke donosi javnim glasovanjem.
Članak 12.
    Najmanje jednom godišnje Odbor podnosi Skupštini Zajednice izvješće o svom radu.
Članak 13.
O sjednicama Odbora vodi se skraćeni zapisnik.
Skraćeni zapisnik usvaja se na prvoj slijedećoj sjednici Odbora.

III  ZADACI
Članak 14.
    Zadatak Odbora je da:
    - kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Zajednice,
    - kontrolira provođenje zakonskih, ugovornih i drugih obaveza Zajednice,
    - kontrolira poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata Zajednice i njezinih organa,
    -kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Zajednice,
    - predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprječavanje i uklanjanje nepravilnosti u radu,
    - poduzima i druge mjere u vezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada.
Članak 15.
    Radi provođenja zadataka iz članka 14. ovog Poslovnika Odbor surađuje s organima Zajednice i Stručnom službom Zajednice.
O uočenim nepravilnostima obavještava organ u radu kojeg je došlo do nepravilnosti kao i Skupštinu Zajednice a o nepravilnostima koje se pravovremeno ne uklone dužan je obavijestiti organ društvene kontrole i inspekcije.
Članak 16.
    Organi Zajednice i Stručna služba Zajednice dužni su pružiti Odboru zatražene podatke, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju i osigurati potrebne uvjete za rad.
Članak 17.
    Predsjedniku se obvezatno dostavljaju pozivi za sjednice Upravnog odbora Zajednice s materijalima.
    Članovima obvezatno se dostavljaju pozivi za sjednice Skupštine Zajednice s materijalima kao i materijali o kojima se raspravlja na sjednicama Upravnog odbora Zajednice.

IV  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
    Odredbe Poslovnika tumači Odbor.
Članak 19.
    Poslovnik se mijenja i dopunjuje na način i po postupku kojim je donesen.
Članak 20.
    Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.


Karlovac, 03.srpanj 2013.                            

Predsjednik
                                    Karlovačke športske zajednice
                                          Želimir Feitl, dipl.ing

Hitova: 5896