Poslovnik o radu Skupštine

KARLOVAČKA ŠPORTSKA ZAJEDNICA


P O S L O V N I K

O RADU SKUPŠTINE KARLOVAČKE ŠPORTSKE ZAJEDNICE

Karlovac, srpanj 2013.
Na temelju odredbe članka 33. i 34. Statuta Karlovačke športske zajednice, Skupština Karlovačke športske zajednice na sjednici održanoj 03. srpnja 2013. godine donijela je

P O S L O V N I K
O RADU SKUPŠTINE KARLOVAČKE ŠPORTSKE ZAJEDNICE


I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
    Poslovnikom se uređuju rad i organizacija Skupštine Karlovačke športske zajednice ( u daljnjem tekstu: Skupština), prava i obveze te uvjeti rada predstavnika u Skupštini, kao i druga pitanja značajna za rad Skupštine.
Članak 2.
    Odredbe Poslovnika obvezatne su za sve predstavnike u Skupštini kao i za druge osobe koje sudjeluju u radu Skupštine.
Članak 3.
O primjeni Poslovnika brine predsjednik Karlovačke športske zajednice (u daljnjem tekstu: predsjednik).


II  PRAVA I OBVEZE PREDSTAVNIKA

1. Verifikacija mandata
Članak 4.
    Predstavnici mogu obavljati svoju funkciju te imati prava i obveze nakon verifikacije mandata u Skupštini.
    Verifikacija mandata svakog predstavnika obavlja se na prvoj sjednici Skupštine kojoj predstavnik prisustvuje.
    Na izbornoj sjednici Skupštine obavlja se verifikacija mandata svih izabranih predstavnika.
Članak 5.
O pravovaljanosti mandata odlučuje Skupština na prijedlog Komisije za verifikaciju mandata (u daljnjem tekstu: komisija).
    Komisija ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština iz redova predstavnika.
Članak 6.
    Komisija utvrđuje pravovaljanost izbora predstavnika na temelju Odluke o izboru predstavnika u Skupštinu te podnosi izvješće Skupštini.
O izvješću komisije otvara se rasprava. Nakon rasprave Skupština javnim glasovanjem donosi odluku o verifikaciji mandata predstavnika.
Članak 7.
    Ako komisija, ili se u toku rasprave ospori pravilnost izbora pojedinog predstavnika o verifikaciji mandata toga ( ili tih) predstavnika Skupština odlučuje posebno.
    Predstavnik čiji je mandat osporen ili je odložena odluka o verifikaciji može prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja.

 
2. Prava i obveze predstavnika

Članak 8.
    U obavljanju svoje funkcije predstavnik u Skupštini ima pravo pokrenuti raspravu o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine, podnositi prijedloge odluka i drugih općih akata, izvršavati zadatke koje mu povjeri Skupština te sudjelovati u drugim aktivnostima Skupštine.
Članak 9.
    Predstavnik ima pravo zahtijevati od Stručne službe Karlovačke športske zajednice (u daljnjem tekstu: Stručna služba) stručnu pomoć.
    Stručna služba dužna je predstavniku staviti na uvid dokumentaciju kojom raspolaže i dati mu potrebne obavijesti u okviru ostvarivanja njegove predstavničke funkcije.
Članak 10.
    Predstavnik ima pravo tražiti obavještenja i objašnjenja od predsjednika Zajednice (u daljnjem tekstu: predsjednik) o pitanjima koja se odnose na rad Skupštine.
    Predstavnik ima pravo tražiti obavještenja i objašnjenja od tajnika o pitanjima koja se odnose na njegov rad ili na rad Stručne službe kojom rukovodi.
Članak 11.
    Predstavnik pitanja može postaviti usmeno ili pismeno. Na postavljeno pitanje odgovor se u pravilu daje odmah a najkasnije na idućoj sjednici.
    Odgovor daje predsjednik ili tajnik a izuzetno radnik Stručne službe stručan za davanje odgovora na postavljeno pitanje.
Članak 12.
    Predstavnik ima pravo biti redovito i pravovremeno obavještavan o svim pitanjima i problemima iz djelokruga rada Zajednice značajnim za odlučivanje na Skupštini.
Članak 13.
    Svi materijali u vezi s dnevnim redom sjednice Skupštine dostavljaju se predstavniku osobno.
Članak 14.
    Predstavnik ima pravo i obvezu prisustvovati i sudjelovati u radu Skupštine.
Članak 15.
    U slučaju spriječenosti predstavnik je dužan o tome obavijestiti Stručnu službu.
O prisustvovanju predstavnika sjednicama vodi se evidencija pri Stručnoj službi.
Predsjednik može zatražiti od predstavnika koji je više puta izostao sa sjednice, a izostanke nije opravdao da iznese razloge zbog kojih je izostao. Skupština će o iznesenim razlozima izvijestiti udruženu članicu koja ga je delegirala.

III  SJEDNICE SKUPŠTINE

Članak 16.
    Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik.
    U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika sjednice saziva i predsjedava im član Upravnog odbora kojeg predsjednik ovlasti.
Članak 17.
    Predsjednik saziva sjednicu kad ocjeni da ju je potrebno sazvati, na temelju zaključka Upravnog odbora, kad to zatraži najmanje jedna trećina članica i na zahtjev Nadzornog odbora.
Članak 18.
    Sjednice se sazivaju pismeno, a u skladu s odredbom članka 30. Statuta Karlovačke športske zajednice (u daljnjem tekstu: Statut).

Članak 19.
    Prijedlog dnevnog reda sjednice predlaže predsjednik a usvaja se na početku sjednice.
    Prijedlog dnevnog reda može biti izmijenjen ili dopunjen a prijedlozi izmjena i dopuna moraju biti obrazloženi.
Članak 20.
    U radu Skupštine mogu sudjelovati bez prava odlučivanja tajnik, radnici Stručne službe, predstavnici društveno-političkih zajednica, društvenih organizacija, poduzeća, odgojno-obrazovnih institucija i drugih stručnih ustanova i organizacija koji su pozvani na sjednicu.
Članak 21.
O održavanju reda na sjednici brine se predsjednik odnosno osoba koja ga zamjenjuje u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. ovog Poslovnika. Za povredu reda na sjednici predsjednik može predstavnika opomenuti a može mu i oduzeti riječ.
    Opomena će se izreći predstavniku koji svojim ponašanjem ili govorom narušava red i odredbe Poslovnika.
    Predstavniku će se oduzeti riječ kad i dalje narušava red i odredbe Poslovnika a već mu je izrečena opomena.
Članak 22.
    Nakon otvaranja sjednice a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik utvrđuje da li je nazočan dovoljan broj predstavnika - kvorum.
    Za pravovaljano odlučivanje potrebna je nazočnost više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika.
    U slučaju nedostatka kvoruma, čeka se jedan sat i nakon toga ako je nazočna najmanje jedna trećina ukupnog broja izabranih predstavnika, nazočni čine kvorum a donesene odluke i zaključci su pravovaljani osim za donošenje Statuta.
Članak 23.
    Prije prijelaza na dnevni red svaki predstavnik može staviti primjedbu na skraćeni zapisnik s prethodne sjednice.
    Usvojene primjedbe unose se u skraćeni zapisnik slijedeće sjednice.
Članak 24.
    Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda onim redoslijedom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.
    Na sjednici se o svakoj točki dnevnog reda otvara rasprava prije nego što se o njoj odlučuje.
O pojedinom se pitanju raspravlja dok ima prijavljenih govornika.
Članak 25.
    Prijave za riječ podnose se dizanjem ruke do zaključenja rasprave.
    Predsjednik daje predstavnicima riječ po redu prijave. Predstavnik treba govoriti kratko bez ponavljanja izlaganja koja su već iznijeta na sjednici i držati se predmeta rasprave.
    Kad rasprava o nekim pitanjima traje dulje predsjednik može predložiti da se ograniči trajanje govora predstavnika.
O ograničavanju govora odlučuje Skupština.


Članak 26.
    Predsjednik može dati riječ pojedinom predstavniku ili drugoj osobi kad želi dati potrebno stručno ili drugo obrazloženje u vezi s pitanjem o kojem se raspravlja, odgovori na direktno postavljeno pitanje u raspravi ili protumači stav iz svojeg prethodnog izlaganja na daljnji tok rasprave.
Članak 27.
    Nakon zaključenja rasprave predsjednik poziva predstavnike da glasuju o prijedlogu.
O prijedlogu se u pravilu glasuje u cjelini.
Ako su na prijedlog stavljeni amandmani, prvo se glasuje o njima a zatim o prijedlogu u cjelini. O amandmanima se glasuje redom kojim su podneseni.
    Usvojeni amandmani postaju sastavni dio prijedloga.
Članak 28.
    Glasovanje na sjednici je javno, dizanjem ruke, osim u slučajevima izričito utvrđenim Statutom i kad Skupština odluči da se odluka donosi tajnim glasovanjem.
    Predstavnici glasuju na način da se izjašnjavaju za prijedlog ili protiv prijedloga ili se uzdržavaju od glasovanja.
Članak 29.
    Nakon prebrojavanja glasova predsjednik objavljuje rezultate glasovanja.
Članak 30.
    Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih predstavnika a većinom glasova ukupnog broja predstavnika samo u slučajevima navedenim u članku 29. Statuta.
Članak 31.
    Ako se o pojedinom pitanju glasovalo tajno, rezultate glasovanja utvrđuje komisija od tri èlana koju Skupština u svakom konkretnom slučaju imenuje na prijedlog predsjednika.
Članak 32.
    Predsjednik po završenom glasovanju utvrđuje tekst odluke, zaključka ili drugog općeg akta koji je izglasan ukoliko glasovanje nije provedeno o prethodno pismeno utvrđenom prijedlogu.
    Tekst općeg akta koji je izglasan predstavlja sastavni dio teksta skraćenog zapisnika sjednice.

IV  IZBORI I IMENOVANJE ORGANA KARLOVAČKE ŠPORTSKE ZAJEDNICE

Članak 33.
    Skupština bira i imenuje odnosno opoziva i razrješuje:
    - članove Upravnog odbora,
    - predsjednika,
    - Nadzorni odbor.
Članak 34.
    Postupak izbora odnosno opoziva ili razrješenja članova Upravnog odbora, predsjednika i Nadzornog odbora vrši se na način i po postupku predviđenom za njegov izbor.


V  JAVNOST RADA


Članak 35.
    Skupština obavještava javnost o svom radu, o svojim stavovima i odlukama a osobito o pitanjima koja su značajna za ostvarivanje utvrđene politike razvoja športa u gradu Karlovcu.
Članak 36.
    Sjednice Skupštine su javne.
    Radi upoznavanja javnosti s radom Skupštine, poziv za sjednice dostavljaju se sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 37.
    Javnost rada može se ograničiti samo iz tehničkih razloga kad zbog premalog kapaciteta prostorije za održavanje sjednice nije moguće da sjednici prisustvuju svi zainteresirani.
Članak 38.
    Javnost rada Skupštine osigurava tajnik.

VI  ZAPISNICI SJEDNICA

Članak 39.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se pohranjuje u pismohrani Stručne službe.
Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.
članak 40.
    Na osnovi zapisnika radi se skraćeni zapisnik sjednice koji sadrži ove podatke:
    - mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
    - ime predsjednika odnosno osobe koja predsjedava sjednici,
    - ime zapisničara,
    - imena prisutnih predstavnika,
    - imena drugih osoba prisutnih na sjednici,
    - utvrđeni dnevni red,
- usvojene odluke, zaključke, opće i druge akte u skraćenom obliku.
Skraćeni zapisnik potpisuje predsjednik.
Članak 41.
    Skraćeni zapisnik dostavlja se svim predstavnicima s pozivom i materijalom za slijedeću sjednicu.
    Skraćeni zapisnik u pravilu se prihvaća, odnosno usvaja na slijedećoj sjednici.

VII  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.
    Odredbe Poslovnika tumači Skupština.
Članak 43.
    Poslovnik se smatra usvojenim kad se o njegovu prihvaćanju izjasni većina predstavnika u Skupštini a stupa na snagu danom prihvaćanja.

Karlovac, 03.srpnja 2013.g.                              

                                                                                                                                                 Predsjednik
                                                                                                                                          Karlovačke športske zajednice
                                                                                                                                            Želimir Feitl, dipl.ing.

Hitovi: 2969